×

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Taahhütnamesi (bundan böyle “Taahhütname” olarak anılacaktır) bir tarafta  adresinde mukim üye(bundan böyle “Veri İşleyen” veya “Gizli Bilgiyi Alan” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Organize Sanayi Bölgesi 43.Cadde No:27 38070 Melikgazi/KAYSERİ adresinde mukim Kilim Mobilya A.Ş.  (bundan böyle “Veri Sorumlusu” veya “ŞİRKET” olarak anılacaktır) arasında başlayacak ve/veya devam eden sözleşmesel ya da ticari ilişki kapsamında, aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

İşbu Protokol’de Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. KONU

İşbu Taahhütname’ nin konusu, Taraflar arasında başlayacak ve/veya devam eden sözleşmesel ya da ticari ilişki kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında Tarafların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Kanun’a bağlı çıkarılan ikincil düzenlemeler ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarından doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin hüküm ve şartların düzenlenmesinden ibarettir.

 1. TANIMLAR

Gizli bilgi                            : İşbu Taahhütname’ nin imza tarihinden önce ve/veya sonrasında ŞİRKET’ in kendisi,  çalışanları, müşterileri, acenteleri, iştirakleri ya da anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler, hissedarları, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile ilgili olarak yazılı veya sözlü olarak açıklanan tüm bilgiler ve/veya belgeler anlamına gelmektedir. Bu bilgiler arasında sadece sayılacaklarla sınırlı kalmamak kaydıyla, ŞİRKET’ e ait müşteriler, maliyetler, kâr, satışlar, hizmetler, ürünler, ürün geliştirme, ödeme bilgileri, hesap bilgileri, banka bilgileri, diğer her türlü finansal bilgileri, personel, çalışma ve hizmet bilgileri, fiyatlandırma, maaş politika ve düzeyleri, işletim yöntemleri, teknoloji, fikirler, buluşlar, know-howlar, markalar, logolar, patentler, yazılımlar, kaynak kodları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticari sırlar, teknik prosesler, formüller, planlar, tasarılar, lisans ve izinler, çizimler, tertipler, modeller, projeksiyonlar, iş planları, sözleşmeler, fiyat teklifleri ve ŞİRKET’ in veri kayıt sisteminde işlenen tüm kişisel verilerle ile ilgili yazılı veya sözlü her türlü bilgi ve/veya belgedir.

İlgili kişi                              : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi veya kişileri ifade eder.

Kanun                                  : 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel veri                         : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Veri İşleyen                       : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu                : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

 1. GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 1. Gizli Bilgiyi Alan, kendi bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını ŞİRKET’ in Gizli Bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder.  Gizli Bilgiyi Alan, Gizli Bilgileri büyük bir gizlilik içinde korumayı, Gizli Bilgiyi işbu Taahhütname’ nin açıkça izin verdiği durumlar saklı kalmak üzere, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun ifşa etmemeyi, sadece ŞİRKET ile aralarındaki başlayacak ve/veya devam eden ticari ilişkinin amaçları ile ilgili olarak kullanmayı ve doğrudan ya da dolaylı olarak bu amaç dışında kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Gizli Bilgiyi Alan, Gizli Bilgiyi ancak işi gereği bu bilgileri öğrenmesi gereken işçileri, acenteleri ile paylaşabilecek olup, bilginin gizliliği ve bu Taahhütname kapsamında yer alan yükümlülükler hususunda bu kişileri uyarmakla yükümlüdür. Gizli Bilgiyi Alan, işçilerinin, acentelerinin ya da anlaşmalı olduğu üçüncü kişilerin işbu Taahhütname yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde diğer Tarafa karşı doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Gizli Bilgi tanımına girmeyen bilgiler, Gizli Bilgiyi Alan tarafından gizlilik yükümlülüğü olmaksızın bağımsız olarak geliştirilen bilgiler; hukuka uygun olarak gizli tutma yükümlülüğü olmayan bir Taraftan herhangi bir kısıtlama olmaksızın edinilen bilgiler; işbu Taahhütname hükümleri ihlal edilmeksizin kamuoyuna mal olmuş bilgiler; yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler, işbu Taahhütname kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

 1. Gizli Bilgiyi Alan, Gizli Bilgi hakkında doğrudan veya dolaylı olarak kendisinden, hissedarlarından, çalışanlarından, acentelerinden, iştiraklerinden veya anlaşmalı olduğu üçüncü kişilerden kaynaklanan yetkisiz bir ifşanın varlığından haberdar olursa, ŞİRKET’ i derhal ve yazılı olarak söz konusu ihlal hakkında bilgilendirecek ve ŞİRKET’ in bu sebeple maruz kaldığı ve/veya kalacağı zararları azaltmak için alınması gereken tüm önlemleri alacaktır.

 

 1. ŞİRKET, Gizli Bilgi üzerinde münhasıran hak sahibidir. İşbu Taahhütname kapsamında veya bu çerçevede yapılan herhangi bir ifşa, Gizli Bilgiyi Alana herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya sair hak tanımamakta veya söz konusu Gizli Bilgiye ilişkin sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kullanım lisansı, satım, kopyalama veya geliştirme hakkı verilmemektedir.

 

 1. ŞİRKET, Gizli Bilgi üzerindeki tüm haklarını saklı tutar ve işbu Taahhütnamede açıkça zikredilenler haricinde Gizli Bilgiyi Alana hiç bir hak ya da yükümlülük verilmez ve verildiği anlamı çıkartılamaz. İşbu Taahhütnamede yer alan hiç bir hüküm ya da işbu Taahhütnamenin uygulanması ŞİRKET’ e, karşı taraf ile iş münasebetine girme yönünde bir yükümlülük tesis etmez, ya da ŞİRKET’ in haklarını kısıtlamaz.

 

 1. ŞİRKET’ in yazılı talebi üzerine Gizli Bilgiyi Alan, kanunen muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler hariç olmak üzere, Taraflar arasındaki sözleşmesel ilişki kapsamında kendisine aktarılan tüm Gizli Bilgileri derhal ŞİRKET’ e iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 1. Veri İşleyen, işbu Taahhütname uyarınca Veri Sorumlusu adına kişisel veri işlediği hallerde sadece Veri Sorumlusunun talimatları doğrultusunda, Taraflar arasında başlayacak ve/veya devam eden sözleşmesel ya da ticari ilişkiye ve Kanun’da belirtilen usul ve esaslara uygun bir biçimde kişisel veri işleyeceğini, kendi menfaatleri doğrultusunda tanıtım, reklam veya pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Veri İşleyen, Veri Sorumlusunun talimatı doğrultusunda işlediği kişisel verilere üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde erişilmesini önlemek, silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini engellemek, muhafazasını sağlamak, kişisel verilerin değiştirilmesini, zarar görmesini veya ifşa edilmesini engellemek için veri güvenliğini sağlamak adına gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu ile girdiği ve/veya gireceği sözleşmesel ya da ticari ilişki doğrultusunda Veri Sorumlusunun talimatıyla işlemek için elde ettiği kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde işleyeceğini, Veri Sorumlusunun yazılı onayı olmaksızın elde ettiği kişisel verileri, sair kanunlardaki özel hükümlerin ve Tarafların arasındaki sözleşme veya sözleşmelerdeki açık hükümlerin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, hiçbir surette Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışarısındaki üçüncü kişilere aktarmayacağını, Veri Sorumlusunun yazılı onayı olmaksızın veri işleme faaliyetlerini alt veri işleyene devredemeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Veri İşleyen, kanunen yetkili idari ve adli makamların hukuka uygun ve meşru talepleri doğrultusunda elde ettiği kişisel verileri söz konusu idari ve adli makamlarla paylaşması gereken hallerde, Veri Sorumlusunu derhal durumdan haberdar edecek olup ve Veri Sorumlusunu ilgilendiren tüm hususlarda gerekli desteği sağlamakla yükümlüdür.

 

 1. Veri İşleyen, Veri Sorumlusundan elde ettiği kişisel verilere erişimi olan personelinin güvenilirliğini temin etmek bakımından gerekli tüm tedbirleri alacağını, erişim yetkisi olan personele yönelik kişisel verilerin işlenmesi hakkında eğitimler vereceğini, farkındalıklarını artıracağını ve kişisel verilerin işlenmesinde eğitimi ve farkındalığı olmayan personelinden destek almayacağını kabul ve beyan eder.

 

 1. Veri İşleyen, İlgili Kişi tarafından Kanun çerçevesinde Veri Sorumlusunun yükümlülüklerine ilişkin şikayette bulunulması veya Veri Sorumlusundan Kanun’un 11. maddesi uyarınca herhangi bir talepte bulunulması ile veri güvenliği ihlali hallerinde, İlgili kişiye herhangi bir bilgi vermeden, bir (1) işgünü içerisinde Veri Sorumlusunu derhal haberdar edecektir. Veri İşleyen, Veri Sorumlusuna kendisine iletilen her türlü şikayet ve talep hakkında her türlü desteği verecek ve Veri Sorumlusu ile işbirliği yapacaktır. Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Veri İşleyen; Veri Sorumlusuna şikayet veya talebe ilişkin tüm detayları ileteceğini, kişisel verinin Kanun gereği açıklanması gerekli olduğu hallerde derhal Veri Sorumlusuna ihbarda bulunmayı, Veri Sorumlusuna her türlü bilgi ve belgeyi ivedi olarak aktarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Veri İşleyen, Veri Sorumlusunun, gizliliğe ilişkin gerekli önlemleri almış olması şartıyla, veri işleme faaliyetlerini denetlemesine müsaade edecek ve işbu Taahhütname kapsamında olmak üzere yükümlülüklerini usulüne uygun şekilde yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi hususunda Veri Sorumlusunun her türlü makul talep ve talimatlarını yerine getirecektir. Veri Sorumlusu, denetim faaliyetlerinin hizmet kapsamında belirtilen işleme faaliyetleriyle sınırlı olarak, Veri Sorumlusu bünyesinde yer alan ya da gerekli görülürse bağımsız üyelerden oluşan ve Veri Sorumlusu tarafından seçilen, yeterli düzeyde mesleki niteliklere sahip ve gizlilik yükümlülüğüne tabi olan bir inceleme organı tarafından gerçekleştirileceğini taahhüt eder. Denetime ilişkin talepler, Veri Sorumlusu tarafından en geç 15 (on beş) gün öncesinde Veri İşleyene yazılı olarak bildirilecektir. Veri İşleyen, iş faaliyetlerinin yoğunluğu ve ilgili personelin denetime refakatinin mümkün olmaması gerekçeleriyle denetim talebinin bir defaya mahsus ileri bir tarihe ertelenmesini talep edebilir. Bu erteleme her durumda 15 (on beş) günden fazla olamaz.

 

 1. Veri İşleyen, işbu Taahhütnamenin veya Taraflar arasındaki sözleşmesel ya da ticari ilişkinin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren, elde ettiği kişisel verileri ivedi olarak en geç 7 gün içerisinde Veri Sorumlusuna iade edeceğini veya Veri Sorumlusunun yazılı talimatı doğrultusunda ivedi olarak ve en geç 7 gün içerisinde sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 1. TAZMİNAT VE CEZAİ ŞART

 

 1. Veri İşleyenin, işbu Taahhütnameyi ihlal etmesi nedeniyle Veri Sorumlusunun herhangi bir zarara uğraması, yasal, idari veya cezai yaptırım ile karşı karşıya kalması ya da herhangi bir zararı tazmine mecbur bırakılması halinde söz konusu tutarlar Veri İşleyene rücu edilecek ve Veri İşleyen tarafından ilk talep üzerine ivedi olarak en geç 7 gün içerisinde nakden ve defaten karşılanacaktır.  Veri Sorumlusu, diğer yasal haklarına ek olarak derhal tedbir alınmasını talep edebilir, geçici tedbir yollarına ve/veya sair uygun adli yollara başvurabilir. Veri İşleyen, Veri Sorumlusunun bu sebeple maruz kaldığı tüm zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Yukarıda belirtilen haller hariç olmak üzere, Veri İşleyenin işbu Taahhütnameden doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi ve işbu ihlal sebebi ile Veri Sorumlusunu maddi zarara uğratması halinde […….. ,00-TL] tutarındaki cezai şartı, hiçbir yazılı ihbar ve ihtar keşidesine gerek olmaksızın Veri Sorumlusuna ivedi olarak en geç 7 gün içinde nakden ve defaten ödeyeceğini, bu husustaki tüm itiraz ve defileri ile tenkis taleplerinden feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SÜRE VE FESİH

İşbu Taahhütname, Veri Sorumlusu tarafından fesih bildiriminde bulunulmadığı müddetçe yürürlükte kalır. Taraflar arasında yapılmış ve/veya yapılacak sözleşmelerden herhangi birinin feshi halinde dahi işbu sözleşme yürürlükte kalmaya devam eder.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Taahhütname, Türk hukukuna tabi olup, Taahhütnameden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

 

 1. İşbu Taahütname, Taraflar arasında yürürlüğe girmiş ve/veya sonrasında yürürlüğe girecek tüm diğer sözleşmelerin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasını oluşturur.

 

 1. İşbu Taahhütnamenin yürürlük tarihi öncesinde Taraflar arasında akdedilmiş olan sözleşmeler kapsamında Taahhütnamenin yürürlük tarihi öncesinde gerçekleştirilmiş işleme faaliyetlerinin işbu Taahhütnameye aykırılığı ileri sürülemez.

 

 1. Taahhütname sebebiyle tahakkuk edecek her türlü resim, harç, pul ve sair vergi mükellefiyetleri ilgili yasal mevzuatın öngördüğü şekilde Taraflarca eşit ödenecektir.

 

 1. Veri İşleyen, işbu Taahhütnameden doğan hak ve yükümlülüklerini Veri Sorumlusunun yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

 

 1. Toplam 9 ana maddeden oluşan işbu Taahhütname iki nüsha olarak [*] tarihinde imzalanmış olup, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Bankalar
Bankalar
Bankalar
Bankalar
Bankalar
Bankalar
Bankalar