×

GARANTİ ŞARTLARI

 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren baslar, 2 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 11. maddesinde yer alan;
 1. Sözleşmeden dönme,
 2. Satış bedelinden indirim isteme,
 3. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
 1. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; isçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karsı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 2. Tüketicinin onarım hakkının kullanılması halinde malın;
  1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  2. Tamiri için gereken azami sürenin asılması,
  3. Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçı müteselsilen sorumludur.
    
 3. Malın tamir süresi 20 is gününü, bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 4. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 5. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 6. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

 

 

 

 

 

Servis İlişkileri

Kilim Mobilya’da Servis Süreçlerinizi İnceleyebilir Servis Süreçlerinizi Hızlandırabilirsiniz.

Tarz, Rahatlık, Kalite

Sizin için tasarladığımız özel ürünleri görmek ister misiniz? Hemen bizi ziyaret edin.

Kampanya ve Hediyeler

Yeni çıkan ürünler, kampanyalar, hediyeler ve daha fazlası için, ziyaret edin.