×

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI


1.AMAÇ

Kilim Mobilya A.Ş. (“Kilim”) bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgilerin ve açıklamaların ilgililere zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler ve dışındaki hangi konuların kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını ve benzeri hususları içerir.

KİLİM, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir. KİLİM Bilgilendirme Politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur.

KİLİM Yönetim Kurulu tarafından kurumsal yönetim ilkelerine uyumu sağlamak amacıyla oluşturulan ve yetkilendirilen Kurumsal Yönetim Komitesi, bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi konusunda yetki ve sorumluluk sahibidir.

KİLİM Kurumsal Yönetim Komitesi, KİLİM’in bilgilendirme politikasının belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak, belirlenen politikaların uygulanmasının gözetimini yapmak, KİLİM’in internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sitesinde (https://www.mkk.com.tr) ve faaliyet raporunda yapılacak açıklamaların ve verilecek bilgilerin kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunu gözden geçirmek üzere görevlendirilmiştir.

3.AMAÇ

KİLİM, iş ve işlemlerini KİLİM’in hakkını ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, açık, anlaşılır ve gerçeğe uygun bir şekilde açıklar. Yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı bilgilendirmede bulunamaz.

KİLİM, KİLİM’de üretilmiş ve kamuya açıklanan her türlü veri ve bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak tedbirleri alır. Kamuya yaptığı açıklamalarda ve duyurularda açık ve net ifadeler, basit kavramlar ve terimler kullanır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınır.

KİLİM yetkilileri bilgilendirmede gerçek veya tüzel kişi yatırımcılara öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapmaz. KİLİM, medyaya ve kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgiler vermek konusunda kararlıdır. Yapılan tüm açıklamalar, doğru, dürüst, zamanında yapılmış ve sadece gerçeği yansıtan açıklamalar olmalıdır. KİLİM yetkilileri bilgi verirken şeffaf ve tarafsız davranır. Bilgilendirmeyi yapan yetkililer yatırımcılara hizmeti her türlü menfaatin üzerinde tutar. Hizmet gereklerine uygun hareket eder.

4. BİLGİLENDİRMEDE YETKİLİ ORGAN

KİLİM’in Esas Sözleşmesi çerçevesinde KİLİM’in yönetimi ve dışarıya karşı temsili ve sorumluluğu esas olarak Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından bu konu özelinde bilgilendirme yapmak adına iki (2) adet imza yetkilisi belirlenir ve Genel Kurul’da bu yetkileri onaylanır.

5. BİLGİLENDİRMEDE YETKİLİ KİŞİLER

Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, KİLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YAYLA ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan YAYLA görevlendirilmiştir. Şirket hakkında bilgilendirme yapma yetkisi ve sorumluluğu verilen kişileri ifade eder.

6. BİLGİLENDİRMEDE GÖREVLENDİRME YAPILAN KİŞİLER

Yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kuruluşlarına yapılan basın açıklamaları KİLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YAYLA ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan YAYLA tarafından yapılır.

7. BİLGİLENDİRME KANALLARI

KİLİM, bilgilendirilme amacına ilişkin araçlara erişimin kolay, anlaşılabilir, eksiksiz, etkin ve düşük maliyetli olmasını hedeflemektedir. Bilgiye erişim; istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgilendirmenin yapılmasını ifade etmektedir.

KİLİM tarafından veri ve bilgiler, aşağıda yer alan yöntem ve araçlar vasıtasıyla oluşturulan iletişim sistemi ile yatırımcılara ulaştırılmaktadır.

• Faaliyet Raporu
• Kurumsal Web Sitesi (www.kilimmobilya.com.tr)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu Web Sitesi (www.mkk.com.tr)
• Önemli gelişmelere paralel olarak yapılan medya ve basın açıklamaları
• Genel mektup ve genel duyurular
• Toplantılar/ Ziyaretler
• Ticaret Sicili Gazetesi ve gerektiğinde ulusal ve yerel diğer gazeteler yoluyla yapılan ilan ve duyurular
• Haber kanalları, veri dağıtım kuruluşları tarafından yapılan açıklamalar
• Elektronik posta, telefon, mektup vs. gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan açıklamalar

8. KİLİM KURUMSAL WEB SİTESİ (www.kilimmobilya.com.tr)

KİLİM’in kurumsal web sitesinde; projeler, haberler ve gelişmeler kullanıcılara Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.
İnternet sitesinde ayrıca; Bilgi Toplumu Hizmetleri sekmesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşuna link verilir.

9. FAALİYET RAPORU

KİLİM Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre düzenlenir, KİLİM’in ilgili yıla ilişkin faaliyetleri ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, açık, anlaşılır ve gerçeğe uygun bir şekilde yansıtır ve karşılaşılması muhtemel riskleri belirtir.

Yıllık Faaliyet Raporu’nda genel bilgilerin yanı sıra, KİLİM’in araştırma ve geliştirme çalışmaları, KİLİM faaliyetleri, finansal durum, yönetim organının değerlendirmesi ve diğer hususlar hakkında bilgi verilir.

10. GEÇERLİLİK ve ONAY

İlgili bu doküman (Kilim Bilgilendirme Politikası) Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından sunulur ve Genel Kurul’da onaylanır.

 
YÖNETİM KURULU

Firmamızın kuruluşundan bu güne dek;
kararlı, vazgeçmeyen, ideal ve hedeflerine durmadan
ilerleyen başarı için mücadele veren yönetim kurulumuz...

Devamını Oku
İNSAN KAYNAKLARI

Şirketimizin hedeflerine uygun, nitelikli adayları seçmek.
Değişen sistemler ve iş koşullara uyum sağlayabilecek, katılımcı ve öğrenen organizasyonlar oluşturmak...

Devamını Oku
FUAR KATILIMLARI

Kilim Mobilya A.Ş. olarak gerek iç piyasa gerek yurt dışı fuarlarına, aktif katılımlarımız bulunmaktadır.
Bir çok dünya mobilya markalarınında bulunduğu fuarlarda...

Devamını Oku
ÇEVRE POLİTİKASI

KİLİM MOBİLYA, tasarlayıp ürettiği kaliteli ve rahat ürünlerle yaşam kalitemizi artırmayı hedeflerken ‘’SAĞLIKLI YAŞAM, SAĞLIKLI ÇEVRE İLE OLUR’’ düşüncesini ilke edinir.

Devamını Oku
KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Daima yüksek kalitede üretim yapmayı hedefleyen, sürekli gelişen teknoloji ile birlikte yaşam alanlarına güven, kalite ve değer katan rahatlığı üretmeyi kendine amaç ve ilke edinen..

Devamını Oku
MİSYON-VİZYON ve TEMEL DEĞERLER

Evrensel Standartlara Uygun, Dünya Genelinde Her Yaşam
Alanına Sevgiyle ''Bir Kilim'' Üretmek...
 

Devamını Oku
BASINDA BİZ

Firmamız çeşitli prensip ve hedefleri doğrultusunda giderken, birçok başarılara imza atmıştır.
Gerek başarılarımız gerek hedef ve projelerimiz için hızla ...

Devamını Oku
KURUMSAL TANITIM FİLMİ

Kayseri’de küçük bir marangoz atölyesinde, 1976 yılında usta ellerle attığımız temel sayesinde, bugün Kilim’ in başarı hikayesini yazıyoruz..

Devamını Oku

Servis İlişkileri

Kilim Mobilya’da Servis Süreçlerinizi İnceleyebilir Servis Süreçlerinizi Hızlandırabilirsiniz.

Tarz, Rahatlık, Kalite

Sizin için tasarladığımız özel ürünleri görmek ister misiniz? Hemen bizi ziyaret edin.

Kampanya ve Hediyeler

Yeni çıkan ürünler, kampanyalar, hediyeler ve daha fazlası için, ziyaret edin.